Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Chmura nabiera rozpędu

Użytkownicy mają coraz mniej wątpliwości co do przechowywania danych w chmurze. A to napędza ten biznes.

Elżbieta Jaworska

Idea cloud computing nie jest niczym nowym. Już w latach 90. XX w. wprowadzono usługę wynajmowania (dzierżawy) aplikacji – ASP (Application Service Provider). Później świat podbijały różnego rodzaju usługi outsourcingu, w tym SaaS... Żaden termin nie zdobył jednak takiej popularności jak cloud computing, a potocznie: chmura.

Zasada działania polega na przeniesieniu ciężaru świadczenia usług IT – przetwarzania danych, dostarczania oprogramowania lub mocy obliczeniowej – na serwer dostawcy usługi i zapewnieniu stałego dostępu przez komputery klienckie. Dostawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a szybkość obsługi procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Rozróżniane są trzy rodzaje chmury: prywatna (ulokowana wewnątrz firmy, z autonomicznym dostawcą usługi), publiczna (z zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą), hybrydowa, czyli połączenie chmury prywatnej i publicznej.

Obraz globalny

IDC szacuje, że globalny rynek publicznych usług cloud computing w latach 2014–2018 powinien osiągać średnioroczny wzrost na poziomie 23% (w 2013 r. wartość ok. 46 mld USD, a w 2014 r. ok. 56 mld USD). Aż 86% sprzedaży rozwiązań cloud computing to Saas i Paas, jedynie 14% stanowi IaaS. W roku 2013 największymi dostawcami rozwiązań SaaS były firmy: Salesforce.com, ADP, Intuit, Oracle i Microsoft. Z kolei wśród dostawców rozwiązań PaaS na pierwszym miejscu uplasował się Amazon, po nim ex aequo Salesforce.com i Microsoft, za nimi GXS i Google. Wśród dostawców IaaS w pierwszej piątce znaleźli się: Amazon, Rackspace, IBM, CenturyLink i Microsoft.

To globalny obraz. A co w regionie? Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Europa Środkowo-Wschodnia przeżywa okres stabilnego wzrostu (informacja z 29 czerwca 2015 r.). Dzięki poprawiającym się warunkom prowadzenia biznesu firmy decydują się inwestować w technologie chmurowe, rozwiązania mobilne oraz analitykę biznesową, dzięki czemu ich wzrost jest jeszcze bardziej dynamiczny.

W opinii analityków z IDC CEMA wydatki w regionie na usługi chmurowe – realizowane zarówno w modelu publicznym, prywatnym, jak i hybrydowym – stale rosną i to znacznie szybciej niż usługi IT świadczone w sposób tradycyjny. Użytkownicy końcowi wybierają model hybrydowy, ponieważ rozwiązuje niektóre problemy natury prawnej związane z ochroną danych oraz zapewnia większą elastyczność, proste zasady dotyczące rozliczania kosztów i umożliwia szybsze wprowadzenie usług na rynek.

Chmura w Polsce

Polski rynek cloud computing jest młody, ale bardzo dynamiczny. Według raportu IDC Polska z 2013 r. „Poland Cloud Services Market 2012 Analysis and 2013–2017 Forecast” klientów w Polsce zdobywają wszyscy globalni dostawcy chmury publicznej. Silną grupę stanowią firmy międzynarodowe, realizujące głównie projekty budowy chmury prywatnej. Polskich dostawców usług cloud computing – mających nieco mniej niż 50% rynku – można podzielić na trzy grupy: operatorów i właścicieli centrów danych oferujących głównie usługi IaaS, dostawców rozwiązań klasy SaaS, z usług których korzystają głównie firmy z sektora MSP oraz polskich partnerów firm międzynarodowych, jak Microsoft, Google czy Salesforce.com, którzy prowadzą projekty wdrożeniowe i integracyjne.

Największy udział w sprzedaży usług cloud computing miała w 2012 r. chmura publiczna (48%), następnie chmura prywatna (36,6%). Z pierwszej najczęściej korzystają małe i średnie firmy, z drugiej duże przedsiębiorstwa, dla których jest to sposób na uporządkowanie swojej infrastruktury. W kategorii public cloud największe przychody odnotowali dostawcy rozwiązań SaaS (64,8%), na drugim miejscu znalazły się firmy oferujące usługi IaaS (26,2%), a następnie PaaS (9%). IDC spodziewa się, że w perspektywie lat 2013–2017 rynek powinien się rozwijać w tempie 27,5%, a w 2017 r. osiągnąć wartość 223,5 mln USD.

W stosowaniu modelu cloud computing w Polsce ciągle widać dwie bariery: techniczną, wynikającą ze zbyt małej przepustowości i niezawodności łączy internetowych w zakładach (zwłaszcza zlokalizowanych poza dużymi miastami) i przestarzałego sprzętu oraz mentalną, polegającą na braku zaufania do dostawców usług – czy przechowywane poza firmą ważne dane będą bezpieczne i niedostępne dla osób niepowołanych.

Dobra kondycja SaaS

SaaS to najszybciej rozwijający się segment usług cloud computing. W raporcie firmy PRM „The cloud computing market in Poland 2014. Development forecasts for the years 2014–2018” uznano go za najbardziej obiecujący nurt w latach 2014–2015, choć niewiele mniej respondentów stawiało na dynamiczny rozwój IaaS oraz PaaS.

Najwięksi gracze na polskim rynku uważają, że głównym czynnikiem zachęcającym do usług w chmurze jest skłonność do ograniczania kosztów i to ona będzie decydować o dalszym rozwoju. Drugim impulsem jest rosnący rynek mobilnego Internetu i związanych z nim aplikacji. Za mniej ważny czynnik uznano obawy o bezpieczeństwo usług w chmurze – w 2014 r. wątpliwości zgłosiło 15% ankietowanych (w 2013 r. 23%). Tylko 3% obawia się o problemy związane z regulacjami prawnymi (w 2013 r. 13% ankietowanych).

Z kolei sponsorowane przez Oracle badanie IDC dotyczące usług SaaS (maj 2015 r.) wykazało, że dla biznesu kluczowe korzyści z wdrożenia chmury to usprawnienie procesów oraz zwiększenie produktywności, ale także obniżenie kosztów. Najważniejsze czynniki sprzyjające adaptacji chmury to dostęp do lepszej technologii (58%) i szybsze wdrażanie dodatkowych zasobów informatycznych (53%), możliwość realizacji większej liczby projektów bez rekrutacji dodatkowych pracowników (51%) oraz standaryzacja (50%), dostęp do większych kompetencji informatycznych (49%) oraz do najnowszego oprogramowania i technologii (48%).

Badanie wykazało, że wiele spółek w regionie stosuje podejście „również SaaS”, co oznacza, że gdy potrzebują nowych lub zastępczych aplikacji w celu zwiększenia możliwości, wydajności i funkcjonalności, biorą pod uwagę zarówno rozwiązania SaaS, jak i oprogramowanie instalowane w siedzibie firmy. Ponad 60% firm w większości branż już korzysta z rozwiązań chmurowych lub jest w trakcie ich wdrażania.

Z technologii SaaS korzysta obecnie 48% badanych firm, a 31% planuje jej wdrożenie w ciągu kolejnego roku lub dwóch. 22% używa rozwiązań typu PaaS, a 36% planuje korzystać z nich w ciągu kolejnych 12–24 miesięcy.

PaaS – najszybszy rozwój

Według ankiety CloudView Survey przeprowadzonej przez IDC (informacja z czerwca 2015 r.) największą korzyścią informatyczną z rozwiązań PaaS jest „posiadanie samoobsługowego środowiska umożliwiającego dostęp do narzędzi do programowania i wdrażania”, natomiast największą korzyścią dla użytkowników biznesowych jest „wstępna integracja z aplikacjami SaaS”.

IDC oczekuje, że do 2020 r. przynajmniej 80% wzrostu w branży IT będzie osiągnięte dzięki usługom chmurowym i innym technologiom „trzeciej platformy” (rozwiązania mobilne). Zgodnie z prognozami do roku 2016 usługi IT chmury publicznej wygenerują 16% przychodów z IT w pięciu kategoriach technologicznych: aplikacje, oprogramowanie infrastrukturalne, PaaS, serwery i wirtualne przechowywanie danych.

SaaS będzie mieć największy udział w wydatkach na usługi IT chmury publicznej przez najbliższych pięć lat. Ale to inne kategorie, zwłaszcza podstawowe usługi przestrzeni dyskowej i PaaS zanotują szybszy wzrost. Rosnąca liczba wdrożeń PaaS w najbliższych 12–18 miesiącach nada największy pęd cloud computing. Chmura jest bowiem szansą na usprawnienie poszczególnych obszarów biznesowych.

Usługi cloud computing
– Kolokacja
– IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa)
– PaaS (Platform as a Service – platforma jako usługa)
– SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa)
– CaaS (Communications as a Service – komunikacja jako usługa)

Artykuł został opublikowany w Business Magazine Manager, lipiec 2015

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.