Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Nowe technologie w sektorze MŚP

Nowe technologie i rozwiązania IT nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale i decydują o „być albo nie być” każdej firmy.

Elżbieta Jaworska

Małe i średnie przedsiębiorstwa to grupa podmiotów uznawana za istotną dla przedsiębiorczości, odgrywająca znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, szybko reagująca na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym, dostosowująca działalność do aktualnej sytuacji oraz potrzeb rynku lokalnego, regionalnego, krajowego, a nawet międzynarodowego. Jak wygląda cyfrowy obraz MŚP w Polsce?

Cyfryzacja MŚP w Polsce i Europie

Europejskie MŚP są na wyższym poziomie cyfryzacji procesów – wynika z badania „Nowoczesne IT w MŚP 2015” zrealizowanego przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft w 16 krajach europejskich, w tym w Polsce. Na przykład w Holandii deklarowana skala cyfryzacji firm jest ponad dwukrotnie wyższa niż w Polsce (42% w porównaniu do 20%), a w Wielkiej Brytanii 36% firm deklaruje pełną cyfryzację procesów. Mamy więc dużo do zrobienia.

Jak pracujemy? Ponad 40% pracowników polskich firm z sektora MŚP deklaruje, że spędza w pracy 40–50 godzin tygodniowo. Podobny odsetek ich kolegów z innych krajów europejskich przyznaje, że pracy poświęca o 10 godzin mniej. Wyniki można tłumaczyć wyższym stopniem zaangażowania polskich pracowników, ale również... niższym poziomem produktywności, który wynika z mniejszego wykorzystania technologii IT pomagających podnosić wydajność pracy.

Badania Ipsos MORI wyraźnie pokazują, że Polacy są zbyt przywiązani do tradycyjnego miejsca pracy. 76% rodzimych respondentów deklaruje konieczność wykonywania pracy w biurze, podczas gdy w Europie odsetek ten jest niższy o 15 pkt. procentowych (61%). Jako jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji Polacy wskazują problem z realizacją pracy w sposób zdalny (45% odpowiedzi).

Okazuje się również, że skala wykorzystania narzędzi mobilnych, takich jak smartfon i tablet jest w firmach wciąż niska, choć wyniki dla Polski i Europy są w tym przypadku zbliżone (w Polsce odpowiednio 40 i 15%, natomiast w Europie 44 i 22%). Przyczyna niższej wydajności pracy leży więc nie w braku dostępu do urządzeń mobilnych, ale w sposobie ich wykorzystania. Kluczem do szybkiej i sprawnej obsługi klienta i efektywniejszej realizacji zadań jest bowiem dostęp do zasobów firmy i możliwość ich wykonania z poziomu urządzenia przenośnego.

Badanie wykazuje też sporą różnicę w stopniu zastosowania usług i rozwiązań mobilnych w firmach polskich i europejskich. W 31% polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż dominuje praca oparta na dokumentach papierowych, stosowana już tylko w 23% europejskich firm. 36% polskich firm uczestniczących w badaniu deklarowało przejście na tryb online. Średnia europejska jest wyższa (40%).

Zupełnie inaczej postrzegana jest też skuteczność różnych form komunikacji. Polacy eksponują znaczenie spotkań bezpośrednich (66% deklaracji) oraz rozmów telefonicznych (60%). Niższy procent wskazań uzyskał e-mail, który w przypadku respondentów z innych krajów jest traktowany jako najefektywniejsza forma komunikacji. Przyznało tak 67% respondentów z wszystkich badanych krajów europejskich, którzy najniżej ocenili skuteczność bezpośrednich spotkań.

Systemy do zarządzania ERP

Polska zajmowała w 2014 r. odległe miejsce w klasyfikacji państw Unii Europejskiej w zakresie wykorzystywania systemu ERP przez przedsiębiorstwa (22%). Był to wynik o 9 pkt. proc. niższy od średniej dla UE, wynoszącej 31% (wg bazy danych Eurostatu).

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015” (data publikacji 10.12.2015 r.) z systemów ERP w 2014 r. korzystało 48,9% przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób (wzrost o ponad 21 pkt. proc. w stosunku do 2012 r.), a w 2015 – 46,5%. Wśród małych firm zatrudniających do 49 osób system ERP posiadało w 2014 r. 15,3% (14,2% w 2015 r.). Ogółem system ERP wykorzystywało w Polsce 22% przedsiębiorstw w 2014 r. i 20,9% w 2015 r.

Dla segmentu MŚP najważniejsze jest, aby system klasy ERP wspomagał najważniejsze obszary działalności i łatwo dał się zintegrować z wykorzystywanymi specjalistycznymi aplikacjami, np. wspomagającymi obsługę łańcucha dostaw i procesy logistyczne oraz związanymi z analityką biznesową. Na przykład w produkcji potrzebne są funkcje magazynowe i produkcyjne, a w firmach dystrybucyjnych obsługa różnych kanałów sprzedaży...

Bezpieczeństwo IT

W polskich małych i średnich firmach brakuje procedur związanych z bezpieczeństwem informacji. 20% przedstawicieli małych i średnich firm (badanie „Nowoczesne IT w MŚP 2015” Ipsos MORI/Microsoft) w ogóle nie archiwizuje swoich danych. W razie kradzieży lub zniszczenia sprzętu są narażeni na ich całkowitą utratę. W tym przypadku znacząco odstajemy od standardów europejskich, gdzie wynik jest niższy o 7 pkt. procentowych. 46% respondentów z polskich firm przyznaje, że mogłoby mieć trudności z odzyskaniem plików, ale trzymają kopie zapasowe na dysku twardym. W przypadku dostępu do danych poza biurem 47% pracowników MŚP przesyła potrzebne dane na prywatny e-mail. A 95% szefów firm akceptuje taki proceder.

Z kolei w badaniu ICAN Research zleconym przez Orange Polska przedstawiciele większości (71%) badanych firm sektora MŚP uważają, że poziom informatyzacji ich firm jest wysoki. W wielu przypadkach jednak jest to stwierdzenie mocno na wyrost. Badanie wykazuje bowiem, że małe i średnie firmy stosunkowo rzadko korzystają z kompleksowych narzędzi bezpieczeństwa IT. Najpopularniejszym zabezpieczeniem pozostaje oprogramowanie antywirusowe, wykorzystanie takich rozwiązań deklaruje 88% ankietowanych. Co druga (53%) firma sektora MŚP wdrożyła politykę – i powiązane z nią rozwiązania – zarządzania hasłami dostępu. Niemal połowa (46%) małych i średnich przedsiębiorstw szyfruje pocztę elektroniczną. Ale jedynie co trzecia firma korzysta z backupu danych (35%). W tej dziedzinie jest jeszcze sporo do zrobienia.

Outsourcing IT

Z outsourcingu usług IT korzysta w Polsce 55% firm, a niemal połowa uważa, że jego znaczenie w ostatnich latach znacznie wzrosło. To jeden z wniosków wypływających z badania ICAN Research (Orange Polska). Dla trzech czwartych małych i średnich firm outsourcing IT jest istotną kwestią w procesie informatyzacji przedsiębiorstwa. Na jego znaczenie szczególnie zwracają uwagę firmy z branży handlowej (75%), usługowej (74%) oraz produkcyjnej (72%).

Jako główny trend w informatyzacji większość (25%) badanych wskazała rozwój systemów wspierających zmiany modeli biznesowych i wzrost skali działalności biznesowej. Niewiele mniej, bo 23% ankietowanych firm największe znaczenie przypisuje rozwojowi internetowych narzędzi handlowych, w tym platform e-commerce. Na trzecim miejscu (18%) respondenci wymieniali możliwość wykorzystania rozwiązań IT do współpracy z zewnętrznymi specjalistami.

Korzyści z IT

Technologia informatyczna podnosi jakość obsługi klientów oraz poprawia komunikację i produktywność pracowników w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – to wniosek z badań „Nowoczesne IT w MŚP 2015” (Ipsos MORI/Microsoft). 37% respondentów podkreśla szczególny wpływ technologii na komunikację wewnętrzną, współpracę i wymianę wiedzy między pracownikami. Jeszcze wyższy odsetek respondentów z polskich firm (38%) podkreśla znaczenie IT dla obsługi klientów. Prawie co trzeci ankietowany wskazuje na poprawę produktywności zespołu, a 27% podkreśla większą satysfakcję z pracy.

W jaki sposób nowe technologie pomagają w podniesieniu skuteczności biznesu? Respondenci wskazali przede wszystkim lepszy kontakt z klientem (40%). Co trzeci uczestnik badania podkreślił znaczenie IT w redukcji kosztów, a według 28% IT zapewnia wzrost firmy. 1/5 respondentów jako najważniejszą cechę IT prowadzącą do sukcesu firmy wskazuje zapewnienie pracownikom elastycznej pracy z dowolnego miejsca.

Uwolnienie pracownika od biurka w firmie i umożliwienie mu w pełni wydajnej pracy zdalnej to paradoksalnie sposób na zwiększenie jego satysfakcji i zaangażowania, a nie utrata kontroli, jak widzą to nadal niektórzy menedżerowie. Szybka telekonferencja (Skype), wymiana opinii, wspólna praca nad pilną ofertą czy raportem dla klienta niezależnie od pory dnia i miejsca przebywania czy synchronizacja kalendarzy i zadań to może być biznesowa codzienność. I to nie tak odległa, jak mogłoby się wydawać. Nowe technologie i rozwiązania IT decydują o „być albo nie być” każdej firmy.

Artykuł został opublikowany w Business Magazine Manager, marzec 2016

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.