Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cisco Digital Value at Stake

80% potencjalnych korzyści z cyfryzacji biznesu pozostaje nieosiągniętych. Na cyfryzacji najbardziej skorzystają firmy, których strategie biznesowe będą polegać na wykorzystaniu technologii IT i ich konwergencji z technologiami operacyjnymi.

Firmy z szesnastu badanych globalnie sektorów gospodarki zrealizowały jedynie 20% całkowitego potencjału korzyści z cyfryzacji biznesu, możliwych do osiągnięcia w roku 2015. Takie wnioski wynikają z badania Cisco Digital Value at Stake, w którym mierzono korzyści lub straty finansowe w oparciu o dwa elementy:
– zupełnie nowe źródła przychodów lub oszczędności osiągnięte dzięki inwestycjom i innowacjom cyfrowym,
– przesuwanie korzyści między firmami w ramach poszczególnych branż (pomiędzy „przegranymi” a „zwycięzcami” cyfrowej transformacji), spowodowane różnicami w poziomie ucyfrowienia ich biznesu.

W badaniu Cisco Digital Value at Stake analizowano ponad 350 przypadków wykorzystania technologii cyfrowych przez firmy z szesnastu branż. Sześć z tych branż (produkcja przemysłowa, usługi finansowe, handel detaliczny, usługi ICT, służba zdrowia i branża wydobywcza) składać się będzie na niemal 75% całkowitej wartości sektora prywatnego w nadchodzącej dekadzie.

Cyfrowi liderzy, tacy jak Apple, Uber czy Tesla, są skuteczniejsi w osiąganiu korzyści z cyfryzacji, ponieważ chętniej tworzą nowe modele biznesowe wykraczające poza branże, w których działali dotychczas – to kluczowy wniosek z raportu.

Jak wynika z badania, sklepy detaliczne mogą w istotny sposób zwiększać zaangażowanie klientów i wydajność pracowników dzięki inwestowaniu w cyfryzację. To z kolei pozwoli im konkurować ze sklepami internetowymi. Samo usprawnienie analityki w handlu może przełożyć się na korzyści rzędu 285 mld USD w ciągu najbliższej dekady. Według szacunków Cisco branża handlu detalicznego zrealizowała zaledwie 15% swojego potencjału korzyści w roku 2015.

– Nasze badanie pokazuje, że maksymalizacja korzyści z cyfryzacji w sektorze prywatnym wymaga podważenia założeń, które do tej pory decydowały o sukcesie wielu firm, i ponownego spojrzenia na sposób organizacji i dostarczania przez firmy wartości ich klientom – powiedział Kevin Bandy, Chief Digitization Officer, Cisco. – Oznacza to, że firmy muszą być gotowe na wprowadzenie zmian obejmujących ich działalność operacyjną, kulturę, model przychodów, dojrzałość technologiczną i zestaw umiejętności – w sposób fundamentalny i permanentny.

Według badania Cisco branże, które w największym stopniu wykorzystują potencjał korzyści z cyfryzacji biznesu mają dwie wspólne cechy:
– w dużym stopniu opierają się na technologiach IT – zarówno, jeśli chodzi o dostarczane produkty i usługi, jak również sposób ich dostarczania,
– w sposobie prowadzenia biznesu wykazują znaczny stopień konwergencji między technologiami informacyjnymi (IT) a operacyjnymi (OT).

Cisco radzi, jakie trzy kroki powinny wykonać firmy, aby skutecznie stworzyć swoją cyfrową strategię:
1. określenie miejsca, w którym firma znajduje się obecnie na drodze do cyfrowej transformacji, przy uwzględnieniu jej możliwości i celów biznesowych,
2. wybór takich modeli zastosowania cyfrowych technologii, które mogą najszybciej dostarczyć korzyści dla biznesu, będąc następnie podstawą do sfinansowania długofalowych cyfrowych strategii,
3. rozwój sprawnego biznesu w oparciu o świadomość zmian w otoczeniu biznesowym, podejmowanie najlepszych w danym momencie decyzji opartych na dojrzałej analizie danych oraz szybka egzekucja tych decyzji.

Coraz większe znaczenie w skutecznej cyfryzacji biznesu odgrywają strategie cyberbezpieczeństwa.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.