Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IFS: Global Change Survey

93% firm postrzega zmianę jako okazję do rozwoju biznesowego – wynika z badania Global Change Survey firmy IFS. Ankietowani wskazali też najważniejsze czynniki wspomagające i zakłócające działania firm z różnych części świata.

Firma IFS opublikowała wyniki ankiety obejmującej ponad 1000 menedżerów ds. IT z 12 krajów (USA, Niemcy, Szwecja, Francja, Brazylia, W. Brytania, Norwegia, Beneluks, Dania, Hiszpania, Chiny, Polska). Respondenci pracują w firmach z różnych branż, takich jak produkcja przemysłowa, sektor konstrukcyjno-budowlany, sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Osoby ankietowane odpowiadały na pytania dotyczące zmian w prowadzonej działalności biznesowej. 93% respondentów przyznało, że zmiany są zjawiskiem pozytywnym i stanowią okazję do rozwoju działalności.

Respondenci zgodnie uznali, że w procesie wprowadzania zmian w firmie kluczowe znaczenie mają silne poczucie obranego kierunku jej rozwoju, jasno określone cele i skuteczne zarządzanie. Taką opinię podziela 2/3 ankietowanych. Poproszeni o wybranie z listy trzech rynkowych bądź społecznych zmian, które w największym stopniu wpłynęły na działalność ich firm, jako najważniejszy czynnik 68% respondentów wskazało zmianę potrzeb klientów. Jako drugi kluczowy czynnik 37% ankietowanych uznało decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu decyzyjności. Trzecim czynnikiem okazała się dostępność dóbr i usług (29% odpowiedzi).

Ankieta wykazała jednak spore rozbieżności w opiniach respondentów z różnych części świata i działających w różnych branżach w odniesieniu do czynników wpływających na zmiany w prowadzonej działalności.

Najważniejsze wnioski

– W Chinach przedstawiciele kadry zarządzającej najwyższego szczebla wywierają ogromny wpływ na kształt modelu biznesowego firmy (tak uznaje 65% respondentów z Chin, a tylko 37% respondentów w skali globalnej). Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do niskiego wpływu działań samych pracowników oraz lokalnych i międzynarodowych przepisów prawa (odpowiednio 11% i 6% respondentów w porównaniu do średniej wynoszącej 21% i 20% w skali globalnej).

– Rewolucyjne technologie są uznawane za czynnik kluczowy przez respondentów z Niemiec (44%) i z Chin (42%). Globalna średnia wyniosła 25%.

– Na obszarze Beneluksu i Norwegii na działalność firm największy wpływ mają opinie pracowników – w tych krajach tę odpowiedź wybrało 44% respondentów. Globalna średnia wyniosła 28%. Co interesujące, według respondentów ze Szwecji, Norwegii i Danii bardzo mały wpływ w tej kwestii miały lokalne przepisy prawa (7%) i zmiany ustaleń rządowych (11%).

– 81% respondentów z Brazylii uznało zmiany ustaleń rządowych i przepisów prawa lokalnego za czynnik w największym stopniu wpływający na zmiany. W skali globalnej tę odpowiedź wybrało tylko 38% ankietowanych. Odmienne stanowisko zaprezentowali respondenci z Niemiec, którzy zmiany ustaleń rządowych i prawa lokalnego uznali za kluczowe w 2% odpowiedzi.

– 51% respondentów z Wielkiej Brytanii uznało dostępność dóbr i usług za czynnik najważniejszy, przy średniej globalnej na poziomie 29%.

– Respondenci z Francji uznali fuzje i przejęcia firm za czynnik rozstrzygający – taką odpowiedź wybrało 41% ankietowanych. W skali globalnej – średnio 20% osób.

– Respondenci z Hiszpanii jako jedyni uznali decyzje kadry zarządzającej najwyższego szczebla i potrzeby klientów za równie ważne (59% ankietowanych).

– Zmiany ustaleń rządowych zostały uznane za decydujące przez 37% respondentów z Ameryki Północnej, przy czym w skali globalnej tę opinię podzieliło średnio 18% ankietowanych.

W interesujący sposób opinie rozkładają się również w odniesieniu do różnych branż. Dostępność dóbr i usług nie jest w takim samym stopniu uznawana za czynnik wiodący w przemyśle konstrukcyjno-budowlanym jak w branży produkcyjnej i sprzedaży detalicznej (odpowiednio 22%, 41% i 45%). Z kolei zmiany ustaleń rządowych są uznawane za ważniejsze w sektorze konstrukcyjno-budowlanym (26%), a schodzą na dalszy plan w przypadku branży sprzedaży detalicznej (9%) i produkcyjnej (7%).

Wpływ rewolucyjnych technologii ma duże znaczenie w branży produkcyjnej – respondenci uznali go za drugi z wiodących czynników wpływających na prowadzoną działalność. Natomiast tylko 4% ankietowanych w tej branży uznało decyzje kadry kierowniczej wyższego szczebla za kluczowe dla modelu biznesowego. W sektorze konstrukcyjno-budowlanym i sprzedaży detalicznej tę opinię podzieliło 20% respondentów.

Mark Boulton, Chief Marketing Officer w korporacji IFS, tak podsumował największe wyzwania, jakie mogą obecnie napotkać przedsiębiorstwa: – Na rynku bez przerwy zachodzą dynamiczne zmiany i cały czas analizujemy czynniki, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dzięki temu nasze technologie i produkty z nawiązką sprostają nowym realiom rynkowym, a my jesteśmy w stanie skutecznie pomagać klientom w podejmowaniu właściwych decyzji. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów ułatwiają nam dopasowanie usług zarówno pod kątem branży, jak i potrzeb poszczególnych klientów. Nie da się przewidzieć przyszłości, ale z tego też powodu warto być na nią przygotowanym. Firmy prowadzone w elastyczny sposób mogą lepiej wykorzystać potencjał biznesowy, który przynoszą zmiany rynkowe.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.