Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Wykluczenie cyfrowe w Europie

Z badania MasterCard wynika, że Polacy czują się mniej wykluczeni cyfrowo niż inni Europejczycy. Włączenie cyfrowe jest dla nich sprawą ważną (80% odpowiedzi, przy średniej europejskiej 75%). Są też bardziej zaawansowani w korzystaniu z nowych technologii, mimo że nie są tego świadomi.

Firma MasterCard przeprowadziła 5–18 maja 2016 r. badanie dotyczące postrzegania włączenia cyfrowego (przeciwieństwa wykluczenia technologicznego) jako elementu wyrównującego szanse społeczne. W badaniu uwzględniono też powiązanie wykluczenia finansowego i cyfrowego. Na pytania odpowiedziało 10 021 konsumentów z 10 krajów europejskich, w tym z Polski. Zarządzanie badaniem powierzono globalnej firmie badawczej Norstat.

Według badanych dostęp do produktów i usług technologicznych oraz finansowych jest ważnym elementem wyrównywania szans. Mniej niż połowa Europejczyków (47%) uważa, że poziom włączenia cyfrowego w ich kraju jest wysoki. Brak dostępu do produktów finansowych lub cyfrowych powoduje u badanych frustrację. Ankietowanych pytano również o możliwość poprawy sytuacji i kto ich zdaniem powinien zająć się realizacją tych działań, aby zlikwidować „finansowy sufit”.

W Polsce mniej technologicznych nierówności niż w Europie

Z badania MasterCard wynika, że dla Polaków włączenie technologiczne jest ważnym elementem budowania otwartego i dającego równe szanse społeczeństwa. Prawie 2/3 badanych uważa, że każdy powinien mieć równe szanse w dostępie do Internetu. Częściej niż inni Europejczycy Polacy wyrażają opinię, że włączenie cyfrowe jest sprawą ważną (80% odpowiedzi, przy średniej europejskiej 75%).

Częściej widzą też wagę dostępu do najnowszych technologii, takich jak szybki Internet czy telefony komórkowe (87% wskazań), a także korzystania z nich (77%). Są to według ankietowanych istotne czynniki wyrównujące szanse społeczne, obok takich jak dostęp do edukacji (90%), wolność podróżowania i przemieszczania się (87%), równe szanse dla osób obu płci (84%) czy wolność w wyborze rodzaju pracy (75%).

Pytani o korzyści wynikające z pełniejszego włączenia cyfrowego Polacy wskazują najczęściej te osobiste, takie jak bycie lepiej poinformowanym (82%). Częściej niż osoby z innych krajów Europy wymieniają możliwości związane z podtrzymaniem interakcji społecznych: elastyczność w kontaktach online (69%) i pozostawanie w lepszym kontakcie z innymi (65%). Najrzadziej zwracają uwagę na „dobro ogółu”, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju (tylko 20% wskazań).

Sami dbajmy o swoje umiejętności technologiczne

Według ankietowanych w badaniu MasterCard Polaków najważniejszymi przyczynami wykluczenia technologicznego są: brak edukacji i kształcenia cyfrowych umiejętności (54%) oraz nierówności w poziomie dochodów w kraju (50%), ale nie brak dostępu do technologii (tylko 30% odpowiedzi). 43% badanych Europejczyków jako jeden z powodów wykluczenia cyfrowego wskazało właśnie niechęć do poznawania nowych technologii.

Ankietowani w Polsce uważają, że aby przeciwdziałać technologicznemu wykluczeniu należy: organizować zajęcia edukacyjne (52%), wspierać finansowo potrzebujących (44%) i rozwijać infrastrukturę technologiczną (38%). Za te zadania odpowiedzialny powinien być według respondentów w Polsce rząd (60%), ale także każdy z nas (45%). Rzadziej wybierano odpowiedź, że o włączenie technologiczne powinny zadbać działające komercyjnie firmy: producenci sprzętu IT (38%) oraz oprogramowania (29%).

Polacy europejskimi liderami zaawansowania technologicznego

Z badania MasterCard wynika, że Polacy pod każdym względem przewyższają średnią europejską, jeśli chodzi o poziom zaawansowania w korzystaniu z nowych technologii. Dotyczy to zarówno posiadania sprzętu elektronicznego, takiego jak komputer, laptop czy smartfon (83% wskazań na tle średniej europejskiej 79%), jak i dostępu do Internetu, również poza domem (71% w Polsce na tle 65% w Europie) oraz kupowania online (83% w Polsce, 78% w Europie).

Chętniej niż inni Europejczycy korzystamy z płatności elektronicznych (83%, średnia 69%), co potwierdza, że Polacy są zaawansowani w używaniu rozwiązań płatniczych wykorzystujących nowe technologie. Mamy też lepszy dostęp do edukacji technologicznej (57% w Polsce, 53% w Europie). Fakty kontrastują jednak z wyobrażeniem Polaków o sobie. Stwierdzenie „każdy, kogo znam, ma komputer, laptop lub smartfona” wybiera tylko 36% z nas, przy średniej europejskiej 40%.

Ankietowani Polacy uważają także, że kwestie włączenia finansowego i cyfrowego są ze sobą powiązane: większość (74%) sądzi, że włączenie finansowe i cyfrowe są równie ważne w wyrównywaniu szans (na pierwszy z tych obszarów stawia 10%, a na drugi – 16%). Polacy częściej niż pozostali Europejczycy (41% vs 35%) zgadzają się ze stwierdzeniem, że dostęp do rozwiązań cyfrowych zwiększa możliwości korzystania z usług i produktów finansowych.

Równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Polacy znajdują się wśród Europejczyków, którzy najczęściej wyrażają opinię, że w ich kraju kobiety i mężczyźni mają równe szanse (60% odpowiedzi). Częściej niż inni Europejczycy wskazujemy, że kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do produktów i usług finansowych (55% wskazań, średnia europejska 45%) oraz produktów i usług technologicznych (58%, średnia 51%).

– Włączenie finansowe, cyfrowe i równość płci są ze sobą nierozerwalnie związane i są kluczowe dla prowadzenia swobodnego, godziwego i pełnego życia – co do tego Europejczycy nie mają wątpliwości. Choć Europa należy do najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić więcej, aby wyeliminować wykluczenie, ponieważ zdaniem Europejczyków znaczna część społeczeństwa w dalszym ciągu jest nim objęta – powiedziała, Ann Cairns, prezes ds. rynków międzynarodowych w MasterCard, komentując wyniki badania.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.