Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Kondycja cyfrowej transformacji

Badanie firmy IFS ujawnia, jak przedstawiciele kadry kierowniczej najwyższego szczebla postrzegają konieczność przeprowadzenia cyfrowej transformacji, jakie technologie będą służyć jej wprowadzaniu i kto w firmie będzie odpowiedzialny za ten obszar.

Firma IFS opublikowała wyniki ankiety obejmującej niemal 500 osób decyzyjnych najwyższego szczebla w ponad 20 krajach, reprezentujących firmy z sektorów: produkcji przemysłowej, konstrukcyjno-budowlanego, handlu detalicznego, ropy i gazu, motoryzacyjnego, energetyki i użyteczności publicznej oraz innych. Według 86% respondentów cyfrowa transformacja odegra istotną rolę na ich rynkach, ale 40% z nich nie opracowało związanej z nią strategii.

Brak przejrzystego podziału odpowiedzialności

Zapytani o osobę odpowiedzialną w ich firmie za wprowadzenie cyfrowej transformacji respondenci wymienili dyrektora ds. IT (40% odpowiedzi), prezesa (39%) i dyrektora finansowego (35%). Z kolei dyrektor ds. technologii (20%) i dyrektor ds. marketingu (6%) nie są uznawani za osoby decyzyjne w tym obszarze.

Jako osobę, która powinna być odpowiedzialna za cyfrową transformację, przedstawiciele kadry kierowniczej najwyższego szczebla często wskazują siebie. Zdaniem 53% prezesów odpowiedzialność spoczywa właśnie na nich. Wyniki dotyczące dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. IT wynoszą odpowiednio 69% i 63%.

Wysoki priorytet, ale brak przejrzystej strategii

Według 86% respondentów cyfrowa transformacja odegra kluczową rolę na ich rynku w ciągu najbliższych pięciu lat, a 76% z nich uważa, że potrzebują więcej informacji na temat cyfrowej transformacji.

Wiele firm nie przygotowało jeszcze strategii wdrażania – 40% respondentów nie opracowało przejrzystej strategii cyfrowej transformacji.

Technologie wykorzystywane do przeprowadzania cyfrowej transformacji

W odpowiedzi na pytanie o kilka przełomowych – pod względem ich znaczenia w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji w branżach respondentów – technologii uzyskano następujące oceny (skala: 1–100. 1 = bez znaczenia, 100 = duże znaczenie):

– Internet Rzeczy: 59
– Przetwarzanie w chmurze: 59
– Kognitywne przetwarzanie danych: 55
– Uczenie maszynowe: 53
– Technologie wearable: 48
– Druk trójwymiarowy: 42
– Technologia dronów: 39

Różnice regionalne

Ankieta ujawniła pewne różnice regionalne w podejściu do wewnętrznego podziału odpowiedzialności.

– Według respondentów z Polski osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie cyfrowej transformacji jest dyrektor ds. IT (57% respondentów), a tylko 41% uważa, że tą osobą jest prezes.

– Respondenci z USA uważają, że za przeprowadzenie cyfrowej transformacji odpowiedzialny jest dyrektor finansowy (42%), a zdaniem zaledwie 30% tą osobą jest prezes. To najniższy wynik przyznany prezesowi wśród odpowiedzi ze wszystkich regionów.

– Zdaniem 57% respondentów z Brazylii dyrektor ds. technologii jest osobą odpowiedzialną za cyfrową transformację i jest to najwyższy wynik wśród odpowiedzi ze wszystkich regionów.

– Respondenci z krajów skandynawskich uznają dyrektora ds. IT za osobę odpowiedzialną za cyfrową transformację (45%), natomiast drugie miejsce zajmuje prezes (38%).

– Respondenci z krajów Azji są najbardziej niezdecydowani: 29% z nich nie wie, kto w ich firmie jest odpowiedzialny za cyfrową transformację.

– Ta ankieta pokazuje, że kadra kierownicza najwyższego szczebla w największych branżach ma świadomość potencjału cyfrowej transformacji, jednak w wielu przypadkach nie opracowali jeszcze strategii jego wykorzystania. Wygląda na to, że brakuje jeszcze pewności co do osoby, która ma być faktycznie odpowiedzialna za realizację planu cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach. Firmy powinny sprecyzować cele i opracować przejrzyste strategie, aby wykorzystać cały potencjał cyfrowej transformacji – mówi Mark Boulton, Chief Marketing Officer (CMO) w korporacji IFS.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.